ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на БФРС по риболов на фидер в сладки води

ОРГАНИЗАЦИЯ
-1- Републиканското първенство се организира от Българската федерация по риболовни спортове (БФРС), единствената официално лицензирана организация от Министерството на младежта и спорта на Република България. БФРС е официален администратор на състезателния риболовен спорт и тя е единствената организация, която определя и изпраща Български национален отбор от състава на своите членове.
В републиканските турнири могат да участват само членове на БФРС, които нямат финансови задължения към БФРС и нямат наложени наказания за сезона.
За отборите на КЛУБОВЕТЕ ще се дава оторизация за наличието на само един чужденец, но при условие, че този чужденец има българско гражданство и е надлежно картотекиран от клуб, редовен член на БФРС.
Водещ принцип в работата на БФРС е уловената риба да се върне жива обратно във водата след измерване на теглото. Това правило е задължително и няма изключения. Състезател представил умряла риба за мерене, в количество над 10% от общия си улов, се дисквалифицира и наказва от съдийската комисия.
-2- Всеки клуб, член на БФРС, има право да представи само един отбор на състезание; отборът трябва да е съставен от 4-ма риболовци; ще бъде допусната и резервата, която трябва да бъде посочена преди първото теглене на жребия и капитан или треньор. Единствено тези двама човека имат достъп до състезателя по време на състезание. Всички членове на отбора трябва да са надлежно картотекирани за настоящия сезон. Некартотекирани състезатели или състезатели със спрени състезателни права, не могат да вземат участие на официалните състезания на БФРС.
-3- Смяна на състезатели в отбора. Всички смени се правят преди теглене на жребия. Състезателите, които са резерви за смяна, трябва да бъдат картотекирани, не по-късно от деня на официалната тренировка. Ако не са картотекирани, тогава отбора няма право на смяна и продължава състезанието в намален състав, при отпадане на състезател по време на състезанието.
В случай на нараняване или внезапно заболяване по време на състезание, титулярът може да отстъпи мястото си на отбелязаните предварително в списъка с участниците резерви. Тези резерви трябва да са картотекирани предварително, преди старта на официалната тренировка и състезание. Забранява се подмяната на риболовните принадлежности и внасянето, на каквито и да е материали, стръв и други. Смяната трябва да бъде проведена от секторният съдия, след одобрението и сигнал от Главният съдия.
-4- Всеки клуб излъчил отбор за ДЪРЖАВНОТО първенство подава ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ. Заявката за участие се подава не по-късно от първата седмица на МАРТ, за текущата година, преди обявената дата за състезание, по имейл, до ръководителя на секцията на адрес публикуван на официалният сайт на БФРС. Заявката за участие се сваля от сайта на федерацията
Не се допускат отбори неподали в срок заявка за участие!
Само новоприети клубове могат да вземат участие в годишният, държавен календар след неговото начало.

МЯСТО
-5- Състезанията могат да се провеждат само в реки, притоци на реки, канали или водоеми от типа язовир и езеро; риболовът може да се извършва по цялата ширина на дадения водоем; дълбочината трябва да е, доколкото е възможно, еднаква по цялото разстояние, определено за сектор на състезанието.
Доколкото е възможно, избраният за състезанието воден участък трябва да предоставя равни риболовни условия за всички състезатели. Освен това, риболовното място трябва да позволява подреждането на състезателите в линия. По възможност да се избягват прекъсвания, причинени от електрозахранващи линии, мостове и др. Идеалният стремеж е линията на състезателите да е колкото се може по-равна.
Участниците в състезанията трябва да разполагат с площадка за риболов (място) в който влизат минимум 10 метра и максимум 20 метра. Ширината на местата ще се определя в съгласие с техническата комисия на БФРС. Площадките за риболов на отделните състезатели трябва да са отделени с неутрална зона от максимум един метър (може да се намали или да се махне, ако няма възможност за такива), както отляво, така и отдясно. При изключителни обстоятелства и само с разрешението на Техническата комисия на БФРС, главният съдия и жури апел, сектора от 10 м. може да се намали до 8 метра.
Разположението на състезателите трябва да се осъществи на разстояние от зрителите; за целта, на подходящо разстояние от бреговата линия, може да се издигне преградна лента или да се опъне въже (дистанцията, трябва да е не по-малко от 10 метра); освен това е нужно да се направи коридор между площадките на риболовците и зрителите, който да е предназначен за официалните лица на състезанието и журналисти. В пределите на официалния коридор не трябва да навлизат никакви риболовни принадлежности или зрители.

ТРЕНИРОВКА
-6- Приемат се официална тренировка в ПЕТЪК. Целта е мястото на състезанието да бъде захранено равномерно. Тренировката в ПЕТЪК е задължителна за всички отбори. Отсъствието на отбор от официална тренировка, без предупреждение и основателни причини, води до недопускане до състезание. При неявяване на тренировка, отбора е длъжен да се погрижи за подхранването на неговият тренировъчен бокс.
-6.1- Официалните тренировка е неотменна част от състезанието. Поради тази причина тя се планира, като място и време, терена се разбива на тренировъчни боксове, а настаняването става по изтеглен жребий. Влизането в района на състезанието, настаняването по места, захранването и тренировъчният риболов се провежда по часови график. Нарушаването на този график от отбор или състезател води до отборно или индивидуално наказание.
-6.2- Тренировката на отборите се провежда по жребий по (боксове). Бокса е сектор от терена на състезанието, който включва четири поредни места. Боксовете се маркират върху вече разбитите и обозначени състезателни места от съдийската комисия. Всеки бокс се номерира, като номерацията е сходна със номерацията на състезателните сектори и места. Например А1 А2 А3 А4 – е бокс 1, А5 А6 А7 А8 – бокс 2 и т.н. Боксовете за тренировка се теглят по жребий 60мин преди началото на официалната тренировка. При закъснение на отбор, жребият се тегли служебно от съдийската комисия.
В бокса на отбора може да тренира целият отбор и една резерва, общо до пет състезателя. Празните места, ако липсват състезатели от отбора, трябва да се подхранят от присъстващите състезатели с минимум 4 литра захранка.
Нарушения по време на тренировката няма да се толерират и ще се наказват с предупреждение или жълт картон.
а- Смяна на мястото за тренировка извън определеният жребий на отбора или състезатели от отбора.
б- Навлизане в чужд бокс на друг състезател или треньор, без получено разрешение от този отбор. Тренировката на чужд отбор може да се наблюдава само от дистанцията за зрителите.
Всички часове и сигнали за провеждането на тренировката, както и нейната продължителност, ще бъдат отбелязани в официалната програма публувана предварително на сайта на БФРС от ръководителя на секцията.

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
-7- Техническата конференция се провежда след официалната тренировка в ПЕТЪК. Желателно е присъствието на капитаните и всички съдии. Ако капитанът е възпрепятстван, може да изпрати представител или да упълномощи друг капитан да го представя на конференцията.
Конференцията се води от ръководителят на секцията или от Главният съдия. Изказват се само Капитаните на отборите или техен единствен, официален пълномощник.
На Техническата конференция се избира ЖУРИАПЕЛ. Състава на журито е минимум 5 човека. Подробности в секция ЖУРИ.
На техническата конференция капитаните може да поискат уточняване на някои правила или да изразят мнение. Може да задават въпроси на ръководителят на секцията и на Главният съдия. След изчерпване на въпросите, главният съдия потвърждава уточненията, които са направени, ако те не противоречат на настоящият правилник.
Според местните условия и действащите забрани за риболов в Република България, на техническата конференция могат да бъдат забранени за риболов и съответно да не се зачитат някои видове риба, например пъстърва, толстолоб и др. Забраната означава, че ако се улови подобен вид риба, състезателят трябва внимателно да я освободи от куката и върне обратно във водоема, жива, във възможно най-добра физическо състояние. Забранява се пускането на риба, която не се зачита в живарника! Умрялата риба, при нещастен случай, също се връща във водата, а след това се изясняват обстоятелствата за нейната гибел.
Всички тези детайли от състезанието, ще бъдат изрично оповестени от Главният съдия по време на техническата конференция. Нарушението на тези допълнителни правила водят до наказание и във фрапиращи случаи дисквалификация на състезателя.
Правилника не подлежи на промени на Техническа конференция. Ако някой от капитаните не е съгласен с решенията на главният съдия, може да обжалва тези обстоятелства по надлежен ред пред Апелативната комисия. Подробности по съдийството се описват в секция ЖУРИ.
На техническата конференция се тегли жребий за състезателите на отбори по сектори. Реда на теглене е описан в ТЕГЛЕНЕ на ЖРЕБИЯ.

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ
-8- Тегленето на жребия се извършва от ГЛАВНИЯТ СЪДИЯ, негов помощник или от ръководителя на Секция ФИДЕР.
В случай на отсъствие на капитан на отбор или упълномощеното от него лице, тегленето на жребия ще бъде извършено от Главният съдия или от друг от присъстващите съдии.
Секторите са четири на брой съответно А, Б, В, Г.
Първо се тегли жребий за ред на теглене за всеки отбор. След създаването на реда за теглене, следва теглене на състезателите от отбор по сектори за двата дни, като за вторият ден реда на теглене се обръща обратно. Тегленето на жребия за всеки отделен кръг (ден) трябва да се извърши най-малко 60 минути преди началото на състезанието. Обявява се часа за контрол на стръв и захранка. Той трябва да се фиксира не по късно от 60 минути преди началото на състезанието.
-9- На реки, притоци и канали, риболовна позиция номер 1 винаги трябва да бъде разположена надолу по течението на риболовното място; в неподвижни води (изкуствени и естествени езера и др.), позиция номер 1 винаги трябва да бъде вляво, като се гледа към водоема, а маркировката да се извършва отляво на дясно.
-10- Капитаните получават състезателни табели (за гръб) за всеки от техните състезатели.
Състезателните табели (номера) на капитаните трябва да бъдат зелени, а тези на резервите - червени. Табелите с номерата на състезателите трябва да са с различен цвят за всеки от секторите (без зелено или червено) или пък в неутрален цвят, но с цветна маркировка за всеки сектор.

ОБЩИ ПРАВИЛА
-11-
а- Всеки състезател ще разполага с 90 минути, за подготовка преди началото на състезанието. Времетраенето на състезанието е 5 /пет/ часа. Още с пристигането си на мястото за риболов, състезателите, задължително трябва да поставят своите номера. Носенето на номера за определеното им по жребий място е задължително условие за да влязат в него (същите разпоредби важат и за хората, помагащи за пренасянето на принадлежностите). Преди сигнала за влизане на състезателите по местата не може да се извършва никаква подготовка на риболовните принадлежности. След сигнала за влизане, по време на подготвителните работи, състезателите не могат да получават никаква странична помощ. Внасянето на риболовната екипировка по местата по време на 90 минутната подготовка е абсолютно индивидуална. Всички помощници остават багажа или екипировката до линията на маркираното място, без да навлизат в него. Изключение може да се направи при извънредни обстоятелства, болест, напреднала възраст или други подобни, само под контрола на секторният съдия и с негово изрично разрешение.
б- Всякакви принадлежности и материали могат да се подават на риболовеца преди сигнала за захранване, чрез индивидуалния или секторен съдия. След този сигнал и хвърлянето на тежка захранка, абсолютно се забранява подаването на каквито и да били материали, стръв и принадлежности на състезателя.
Изключение се прави за:
• Счупени елементи на въдицата, които да се заменят с посредничеството на секторният или контролен съдия.
• Съдията може да окаже помощ и за разглобяване и изваждане на заклинили елементи на въдицата.
• Изключение се прави за подаване на вода, отново под контрола на съдиите, особено при горещо лятно време.
в- Захранките и стръвта могат да бъдат донесени на състезателя по време на подготовката, но трябва да са на разположение на съдиите в часа за контрол, преди началото на манша.
• Живата стръв се представя за контрол в официални мерни кутии.
• Забранено е представянето на захранката смесена с жива или умъртвена, като изпънат бял, кълцан торен, мъртъв фуил и вердевас). Това се прави, защото се надхвърля лимита от жива стръв.
• След контрола на стръвта и захранките се забранява на риболовците да получават нови стръв и захранка.
г- Дължината на живарника не може да бъде по-малка от 3.00м, като под водата трябва да се намира минимум 1.50м от живарника.
д- Всеки риболовец може да пристигне на мястото на състезание с транспортно средство по негов избор и преценка
-12- Главният съдия, заедно със секторните съдии, в срок от 60 минути (Протокол № 9) преди началото на състезанието трябва да контролират:
а- Количествата захранка. Напълно смесените захранки ще бъдат измервани във вид, готов за употреба (пресети и овлажнени, включително земя, едър пясък, царевица, жито, коноп и др., както и всякакви други добавки, които не са токсични за фауната и водната среда) за всички състезания е определено количество от 12 литра. Забранява се използването за стръв и захранка на ПЕЛЕТИ, ПРОТЕИНОВИ ТОПЧЕТА и техни смеси, части или производни. Разрешава се фишмила (Протокол № 9).Като изключение само Техническата комисия към БФРС, може да промени тези количества. Това се обявява предварително в програмата на състезанието.
б- Количествата стръв се определят на 2,5 литра, от които максималното количество на земните червеи е 1/2 литра, и 1/2 литра вердевас и фуил, като максимумът на вердеваса в това количество е 1/4 литра.
Вердевасът, който е предназначен единствено за закачане на куката, трябва да бъде поставен в официална кутия на "F.I.P.S.e.d.". Вердевасът за подхранване и всякакъв друг вид стръв, дори тази, която вече е разграничена за захранване и за куката, трябва да бъде представена в официалните кутии на "F.I.P.S.e.d." за целта. Презентиране на стръвта под всякаква друга форма ще бъде взето под внимание и ще бъде санкционирано (1 н.т. в секторното класиране). Вердеваса за стръв може да се представи в отделна кутия с вода, за да се запази в добра кондиция за състезанието.
в- Състезателят има задължението да представи за контрол количествата стръв и захранка, навреме в часа предвиден в програмата на състезанието. Ако това не се случи, риболовецът ще получи предупреждение – жълт картон; списъкът на хванатите в нарушение риболовци ще бъде изнесен на събранието на капитаните; ако нарушението бъде извършено отново във втория манш или на следващо състезание, състезателят ще бъде наказан за рецидив.
Освен вердевасът преназначен само за куката (вердевасът или фуила за подхранка трябва да бъде в мерителна кутия без вода), съхраняван и представен във вода. Всички други видове стръв за захранка и за кука трябва да се представят в "мерителни кутии"; всякаква представена по друг начин стръв ще бъде конфискувана и за нея ще се наложат наказание (жълт картон - предупреждение).
Захранките трябва да бъдат представени за контрола в стандартна кофа със скала за литраж, а видовете стръв – в кутии с "официални мерки". Състезателите трябва задължително да бъдат оборудвани със свои собствени кофи и кутии с "официална мярка". Риболовец, който не е оборудван с кутии с „официална мярка” ще се окаже наказан с жълт картон. Наказанието с втори жълт картон, означава дисквалификация.
След контролата се забранява пресяването на захранките (със сито, живарник, мрежата на кепа и други), както и разбъркването (на ръка или с електрическа бъркалка).

Позволено е използване на пулверизатор при слепване на стръвта. При захранките, след контролата пулверизаторът е абсолютно забранен! Той може да се използва едва след така нареченото "тежко" захранване (3-ти сигнал).
Що се отнася до ларвите на муха – бял, цветен червей, пинки и кастери, те трябва да бъдат представени в отделни кутии, (например по 1 литър). Кутиите трябва да бъдат представени за контрол без никакво поддържащо средство (например: забранено е използването на адхезив за поддържане на капака в затворено положение);
Всеки състезател трябва да притежава одобрени мерни кутии, по стандарти на ФИПС, в който да разположи живата стръв за проверка от съдията в сектора.
г- да събере след контролата евентуално надвишеното количество стръв или захранка.
-12.1- Секторният и индивидуален съдия са длъжни:
a- Да контролират живарника (с улова). Живарника се пуска във водата след изричната проверка и сигнал за това от секторният съдия.
б- Да извършва контрол за спазване на Правилника на БФРС по време на състезанията по риболов.
-13- Състезателите са длъжни да спазват регламентираните лимити за размери на рибата, ако са в сила за състезанието (национални правила). Тези разпоредби ще бъдат оповестени по време на събранието на капитаните (отговорност на последните е да информират своите риболовци). Рибите се запазват в живарници с фина мрежа с малки отвори (micromech). Отворът не може да надхвърля големината от 10х10мм. Живарникът трябва да има или диаметър от минимум 40 cm, или диагонал от 50 cm за правоъгълните, както и минимална дължина от 3 метра; той трябва да бъде оставен потопен на максимална дължина по време на цялото състезание; не трябва да бъде използван никакъв друг начин за съхраняване на улова. Състезателите трябва да бъдат оборудвани със свои собствени живарници. Състезател, който представи осакатена риба при измерването, ще бъде санкциониран.
Забранява се поставянето на каквито и да е други предмети в живарника /камъни тежести и др./
-14- Съставките на захранките и стръвта трябва да са с естествен произход. Забранени са продукти с метален произход. Забранени са изкуствени видове стръв.
В края на състезанията и маншовете остатъците от захранката и стръвта не трябва да се хвърлят във водата.
-15- Състезанието се извършва на сектори, в два кръга (дни) от по 5 часа (препоръчително от 10:00 – 15:00/ ; в случай на принудително прекъсване (пример: буря), кръгът ще бъде признат за валиден, стига да е продължил не по-малко от 2 часа. При наличието от над 15 отбора на състезание, секторите се делят на два подсектора.
-16- Всеки състезател е длъжен изцяло да спазва регламента на състезанието.
-17- Позволени само единични куки. Като максималното разстояние между върха и стеблото на куката трябва да е 7 мм. (приблизително кука n.10)
Забранен е риболовът с блесни, изкуствени мухи, примамки от мъртви или живи риби (или части от риби), други животински видове като жаби, мравки или рибен хайвер. Видовете стръв, предназначени за куката, не трябва да бъдат смесени и прикачени на жилото, а нанизани на куката (забраняват се хляб, тесто, смес от субстанции или стръв като пелети, бойли, слепени топки захранка или тесто от стръв и др.).
В случай, в който съдия констатира или е поканен да констатира, по време на даден кръг, явно неспазване на първите 2 параграфа на член 17 и член 50, той ще има възможността да поиска контрол на линията или да провери дължината на повода на дадения риболовец без да е нужно да чака края на риболова. В такъв случай на риболовеца се забранява промяната на линията (късане на повода, разрушаване на линията и др.). Отказът от промяна или модификацията на линията ще доведе до наложително явяване на дадения риболовец пред журиапел.
Уловът на риба е валиден дори и ако инцидентно не е закачена за устата.
Преднамереното „закосване” (странично закачане) на рибата е забранено.
Електронни приспособления за мерене на дълбочини и сканиране на терена под вода, като ехолоти, сонари и скенери са забранени, включително и по време на тренировка.
Забранява се използването от състезателите на бинокли и радиостанции по време на състезанието. Забранена е комуникацията между състезателите по време на състезанието с електронни устройства (GSM, радиостанции и др.). Ако се наложи да се проведе разговор това се прави извън сектора.
В случай на скъсване на линията, рибата трябва да може да се освободи от фидер хранилката.
Максималният размер на фидер хранилката е 5 см. диаметър и 7 см. дължина.
Хранилката трябва свободно да се движи по линията, като е забранено клипсирането и. Забранено е поставянето на силиконови стопери в разстоянието между макарата и хранилката. Може да се използва шок лидер, за да се предотврати скъсване при замятане.
Хранилката трябва да е с цилиндрична форма. Промяната на формата/деформиране (като натискане надолу, сплескване) е забранена. Системата на „Метод фидер“ е забранена.(Протокол № 11)
Минималното разстояние (повод) между куката и хранилката е 50 см. Това разстояние се мери от долният край на хранилката до куката.
Забранява се преминаването на повода през фидер хранилката.
-18- Състезателите могат да монтират колкото въдици пожелаят, но имат право да ловят само с една пръчка по време на състезание и официалната тренировка.
Не може да има две въдици над водата по време на състезание и тренировка. Правилото позволява манипулация само с една единствена пръчка над водата на риболовното място от един състезател.
На резервните въдици не е позволено да се поставя стръв предварително, също така и да се зарежда фидер хранилката.
Само замятането е разрешено. По време на самото замятане бигелът трябва да е отворен и линията на шпулата не трябва да се блокира с пръст. (Протокол № 11)
При уловена риба състезателят няма право да риболовства, докато не пусне рибата в живарника.
-19- Само състезателите могат да използват кепове.
-20- Състезателите нямат право на ничия чужда помощ; само капитанът или вписаната резерва имат право да навлизат в риболовното място на състезатели само от своя отбор, като може да дава единствено устни съвети; той няма право да навлиза в пространството на риболовец, който не е част от неговия отбор или да пипа неговите такъми.
-21- Разрешено е използването на фиксирани платформи с максимални размери 1 на 1 метър, на които да стоят състезателите; платформите трябва да бъдат инсталирани с крака извън водата, или частично във водата, в случай на нужда (решение на съдията и ръководителя на секцията, съгласувано с техническата комисия и обявено на Техническата конференция). На линия с основната платформа мога да се инсталират и допълнителни платформи, които да се използват само за риболовни принадлежности.
В случай, че е необходимо да се направи подравняване (въже, маркировка на земята и др.), за да може състезателите да са на една линия, това трябва да стане преди началото на тренировките.
-22- Състезателите имат право да използват падналият им се по жребий участък по тяхно желание и начин, като се разположат на място по тяхна преценка, но те нямат право да навлизат в неутралните и съседни състезателни зони физически или с част от принадлежностите, въдици, кепове, топ-сети. Изключения се допускат само за върхове на пръчки и топ-сети, при съгласието на съседа-състезател и одобрение на съдията.
Състезателите трябва да се движат дискретно и безшумно в предоставените им риболовни места.
Забранено е да се лови и да се мята захранка в неутралните зони нагоре и надолу по течението или в съседните места, нагоре и надолу по течението (в случай че няма неутрални зони); спорни рибите извадени и уловени в неутралните зони или съседните места няма да бъдат зачитани и трябва задължително да се върнат във водата.
Закачена риба, която е преминала границата на сектора се зачита. Ако състезател улови риба и тя оплете линията на съседа му, дори извън неговия бокс, рибата ще бъде зачетена, при условие, че до нейното изваждане двете линии НЕ са вече заплетени.
Ако двама състезатели едновременно уловят риби и линиите им се заплетат, рибите ще бъдат зачетени, ако до изваждането на рибите, двете линии НЕ са вече заплетени.
Ако при горепосочените две ситуации, линиите на състезателите останат заплетени до изваждането на рибите, уловът не се зачита и следва незабавно да бъде върнат във водата.
Риба, която е напуснала бокса на състезателя и закачила линията на съседа му, ще бъде зачетена, само ако са спазени условията описани в предходният текст.
В случай, че състезателят откаже и постави спорната риба в живарника с улова, в момента на измерването най-голямата от рибите му ще бъде премерена отделно, отбелязана върху листата с тегло. Журиапел, след обсъждане, ще реши дали да зачете рибата или не. Ако рибата не се зачете, ще бъде приспадната от общото тегло на рибата на състезателя, а той ще бъде наказан с жълт картон.
Фотографите и видеооператорите имат право да влизат в неутралната зона (ако има такава) при условие, че получат разрешение от риболовците и секторните съдии от едната и от другата страна. При всички случаи нямат право да пресичат линията, установена на два метра зад подравнителната линия на риболовците. Тази линия трябва да се постави от организаторите.
В случай, че няма определени неутрални зони, горните разпоредби остават в сила, но фотографите и видеооператорите трябва да се позиционират до границите на риболовното място без да навлизат в него.
Всички оператори и фотографи, трябва да имат официална оторизация за отразяване на състезанията на БФРС. Тази оторизация се издава от Медийната комисия на БФРС.

СИГНАЛИ
-23- Състезателите трябва да изчакат първия сигнал, за да навлязат в риболовните места; след този сигнал те ще могат да започната да монтират принадлежностите си, да измерват дълбочината на водата, да пробват линиите си, да приготвят захранките и да спуснат живарника във водата. За тази подготовка са предвидени 90 минути.
Вторият сигнал указва, че започва контрол на стръвта и захранката.
При третия сигнал риболовците могат да започнат да хвърлят тежката захранка (за това захранване са предвидени 10 минути). Основното захранване става с фидер кошница, без кука на линията. Абсолютно се забранява подхранването с ръце, катапулт (прашка) или друго устройство.
Четвъртият сигнал маркира началото на състезанието.
Петият сигнал предупреждава риболовците, че остават 5 минути до края на състезанието.
Шестият сигнал отбелязва края на състезанието; при този последен сигнал само уловените и извадени от водата риби се зачитат.
Различните сигнали за отделните етапи на състезанието трябва да бъдат кратки и ясни.
-24- По време на състезанието, индивидуалните или секторни съдии застават зад риболовците, вляво или вдясно, по начин, по който да не пречат, но да могат да наблюдават улова на своя състезател и състезателите в сектора. Живарниците трябва да бъдат поставени така, че да се виждат от съдиите; рибите се оставят там и се запазват живи до минаването на екипа, натоварен с измерването на теглото им.

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО
-25- Измерването на теглото се извършва от минимум 3-ма души, като най-малко двама от тях са съдии. Двама души отговарят за измерването. Друг човек вписва теглото в предвидения за целта документ. Измерването се извършва с одобрен от ТК на БФРС кантар, стойка тринога и сак за мерене.
Има по един одобрен от Техническата комисия кантар на сектор. Съдовете, предназначени за поставяне на рибите за измерване, трябва да бъдат мрежести, така, че да може да се изтича водата.
Измерването на теглото се извършва в грамове.
В случай на отрицателно измерване, каквото може да има при улов на много дребна/млада риба (кантарът не показва нищо и си стои на нула), риболовците с такова претегляне ще бъдат класирани по бройка риби по 1 грам за всяка. Риболовеца ще се класира по теглото на бройка, след последният класирал се по грамаж риболовец в неговият сектор.
-26- Състезателят е длъжен да държи живарника във водата до идването на екипа по измерване на теглото на улова в неговия сектор.
Състезателят е длъжен да представи рибата за измерване чиста, без примеси и чужди тела. Рибите ще бъдат извадени от един от членовете на екипа по измерването; с тях ще се борави внимателно, както преди, така и след измерване. След измерването рибите задължително се поставят обратно в живарника на дадения риболовец, а живарникът се спуска обратно във водата. Едва след края на измерването в сектора, Съдията за сектора дава нареждане за връщане на рибите във водата. По такъв начин ще може да се провери измерването в случай на изразено несъгласие по измерването. Това връщане във водата ще стане предпазливо (освен в случай на местни предписания).
-27- Риболовецът трябва да присъства, за да може да контролира измерването и да подпише документа, в който се вписва теглото на улова. Възражения могат да се подават от състезателя само по отношение на неговата претеглена риба. Допуска се повторно премерване на рибата в случай на възразяване и се прима вторият резултат без протест, като окончателен. Никакви претенции отнасящи се до отмереното тегло няма да се приемат след края на измерването в сектора и пускането на рибата обратно по подаден от секторният съдия сигнал. Приема се, че теглото е фиксирано и потвърдено с подписа на състезателя върху съдийският протокол, който е официалният документ за смятането на резултата.

ЖУРИАПЕЛ
-28- Ще бъде избрано ЖУРИАПЕЛ, с цел да разглежда подадените жалби и да налага санкциите, предвидени в регламента; това ЖУРИАПЕЛ ще бъде официално сформирано по време на Техническата конференция на капитаните.
ЖУРИТО ще бъде съставено минимум от пет човека и максимум 7, както следва:
• Главен съдия на състезанието;
• Ръководителя на секцията или негов пълномощник одобрен от Техническата комисия на БФРС ;
• Представител на УС на БФРС, ако има присъстващ такъв, обикновено се номинира за Председател на ЖУРИАПЕЛ
• Двама или повече капитани на отбори по избор на Техническата конференция
Ако има нарушение, направено от състезател или отбор на някой член на ЖУРИТО, последният не може да гласува (освен ако не е председател на ЖУРИАПЕЛ).
Членовете на ЖУРИТО трябва задължително да носят отличителен знак “ЖУРИ” "; тези членове трябва да присъстват на мястото на риболов, за да могат да събират евентуалните протести. Трябва да се укаже място, на което постоянно се намират един или повече членове на журито.
-29- Всички жалби, с изключение на тези, отнасящи се до класирането, трябва да бъдат предадени на ЖУРИТО в рамките на 1 час след края на състезанието, писмено с подробно изложение по въпроса. По изключение, жалбите могат да бъдат представени устно, но след това незабавно се формулират в писмена форма.
Жалби, отнасящи се до класирането, могат да бъдат направени най-късно до 30 минути след обявяването на официалните резултати. Часът на обявяване се отбелязва върху листата с официалните резултати. Всяка жалба до ЖУРИТО, подадена в писмена форма, задължително се придружава с депозит от 50 лева. Ако ЖУРИТО счете жалбата за неоснователна, депозитът ще бъде внесен в касата на БФРС.
-30- Всички нарушения и предупреждения се съобщават на ЖУРИТО, което е единственият орган с правомощия да налага наказания и дисквалификации. Състезател, който стане обект на санкции, трябва незабавно да бъде уведомен за това. Последната инстанция пред която състезателят има право да обжалва наказание или класиране е АПЕЛАТИВНАТА Комисия на БФРС. Молбата там се подава писмено до 3 дни след края на състезанието към което се отнася наказанието.
Членовете на ЖУРИТО и съдиите на състезанието, трябва да следят за спазването на правилата и отлично да познават тяхното съдържание.
Всички членове на УС на БФРС, присъстващи на състезанието, също са с ранг съдии и могат да взимат участие в дискусиите по спорните въпроси и налагане на наказания.

СПИСЪК СЪС САНКЦИИ
-31-
а- Предупреждение - жълт картон по Член 6.2-а, 6.2-б, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22.
б- Второ предупреждение (втори жълт картон) – дисквалификация на състезател: 12а, 14, 17, 18, след втори жълт картон. Дисквалификация без предупреждение се налага за нарушение по членове: 11, 12-в, 13, 16, 19, 20, 22 и 26.
в- Дисквалификация на отбор за нарушение на член 2, 6, 37-а, 37-б1, и 37-б3, 38, 41
г- В случай на дисквалификация на даден риболовец, му се присъждат брой точки, равен на броя на участващите отбори +1. Ако даден риболовец бъде дисквалифициран, риболовците следващи в класирането, ще запазят първоначалните си места (например: състезател X, който е бил класиран 8ми и е дисквалифициран, следващите риболовци ще запазят местата си със съответно 9, 10 точки и т.н.).
д- Ако даден състезател или отбор получи наказание, то ще бъде отбелязано в досието му и ще остане в архива за период от 3 години. През това време наказанията могат да се натрупват по значение. Всички действащи наказания ще се взимат предвид при Селекцията на Националните отбори за международните първенства.
-32- Членовете на Управителният съвет на БФРС имат право на достъп до мястото на състезанието, за да констатират всякакви направени нарушения, т.е. имат правомощия на съдия.

КЛАСИРАНЕ
-33- 1- ОТБОРНИ КЛАСИРАНИЯ
Деленето на секторите на подсектори се прави само в случай на над 15 отбора участници на състезание.
Например ако участниците са 20 отбора, всеки сектор се дели на два подсектора по 10 отбора в подсектор и класирането се прави по под секторните резултати. Това означава, че при 20 отбора ще има 8 първи места, осем втори места и т.н.
Ако е нечетен брой, например 17 то подсекторите се делят, както следва 1-9 включително един подсектор, от 10 до 17 другият подсектор. В този смисъл първият подсектор е с една бройка състезатели и състезател с номер 9 ще бъде класиран в Първият подсектор. От друга страна неговият резултат /грамаж/ ще влезне в класирането на вторият подсектор.
За всеки сектор (подсектор) се води самостоятелно класиране на състезателите взели участие в него по килограми. На всеки състезател се присъжда мястото, което е заел в сектор (подсектор) по килограми.
Отборното класиране става, като се съберат
A- 1ви КРЪГ (ден)
а- Сбор на точките по местата в класирането, получени във всеки сектор или подсектор от риболовците от един и същи отбор.
В случай на равно тегло на улова в един и същи сектор или подсектор, дадените риболовците ще отбележат брой точки, равен на средното аритметично от местата, които би трябвало да заемат. Пример N°1: Двама риболовци с равен резултат на 5о място ще отбележат (5+6)÷2 = 5,5 точки (наказателни точки); Пример N°2: Трима риболовци с равен резултат на 8о място ще отбележат (8+9+10)÷3 = 9 точки.
б- Отборът с най-малък общ брой наказателни точки ще се класира 1-ви и така нататък.
в- Риболовците без риба или "капо" ще получат брой точки, равен на средно аритметичното на неразпределените места в същия сектор или подсектор (пример N° 1: 24 риболовци, 12 хванали риба и заемащи първите 12 точки от 1 до 12, следващите ще отбележат (13+24)÷2 = по 18,5 точки. Пример N°2: 29 риболовци, 5 хванали, отбелязали 1 до 5 точки, 24 риболовци "капо" ще отбележат: (6+29)÷2 = по 17,5 точки „места”. Пример N°3: 29 риболовци, 26 хванали, тримата "капо" ще отбележат: (27+29)÷2 = по 28 точки. Ако има само един „капо” или липсващ в сектор или подсектор, той ще отбележи брой точки „места”, съответстващи на последното място (например: 29 риболовци, 28 хванали, риболовец-„капо” ще отбележи 29 точки.
B- 2и КРЪГ (ден)
Класирането е по идентичен начин на това на 1-ви кръг.
C- ОБЩО КЛАСИРАНЕ
а- Сбор на местата в класирането, получени в двата кръга (двата дни); отборът, който е събрал най-малък брой точки „места” ще се класира 1-ви и така нататък.
б- В случай на равенство на точките „места”, въпросните отбори ще бъдат разделени на база по-голямо общо тегло на улова, реализиран от риболовците от един и същи отбор по време на двата кръга.
в- В случай на равенство на теглото по време на двата кръга, отборите ще бъдат разделени на база най-голямо тегло на ИНДИВИДУАЛЕН резултат на състезател от двата отбора. Т.е. по-напред се класира отбора с най-висок индивидуален резултат.
2- ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ
а- Сбор на точките в класирането, получени в двата кръга (дни); риболовецът с най-малък брой точки (наказателни точки) ще бъде обявен за световен шампион в индивидуалното класиране.
б- В случай на равен брой точки между 2 или повече състезатели: сбор от теглото на улова, постигнат 2-та кръга от всеки от риболовците; този, който има най-голям улов, ще бъде обявен за победител.
в- В случай на ново равенство и на теглото на улова, риболовецът, постигнал най-голямо тегло на улова в един от двата кръга, ще бъде обявен за победител.
г- И на последно място и в случай на ново равенство, сборът от номерата на жребия в двата манша. Победител ще бъде състезателят с по-големият сбор от заеманите места от двата дни по номерация на теглене на жребия.
д- Риболовците, които са участвали само в един от кръговете, ще се появят на дъното на таблицата за индивидуално класиране, според заеманите от тях места, като в деня в който не са участвали получават максималният брой точки от класирането.
-34- Класирането ще бъде извършвано от главният съдия, в присъствието на председателя на секцията, представители на УС на БФРС и евентуално и на членове на ЖУРИАПЕЛ, два часа след края на измерването на рибата.

ДЪЛЖИНА НА ПРЪТИТЕ
-35- Дължината на прътите е ограничена до 4,50 м (15 фута).

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
-36- Абсолютно е забранено е да се поставят състезатели на разстояние, по-малко от 25 метра от двете страни в посока от някаква електрическа инсталация (електрозахранващи линии, трансформатори, стълбове и др.).

РАЗПОРЕДБИ В СЛУЧАЙ НА ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ
-37- 1- КОГАТО СЕ РАЗРАЗИ ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ ПРЕДИ ИЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКАТА.
Никой от състезателите няма право да се настанява или монтира принадлежностите си без команда от страна на съдията. отлагането на настаняването или спирането на подготовката ще бъдат указани със звуков сигнал. Ако атмосферните условия го позволят, както и в рамките на графика, състезанието може да бъде редовно проведено или времетраенето му да се намали. Минимумът за зачитането на един кръг е 2 часа състезание без прекъсване.
Ако атмосферните условия не се подобрят или графикът не позволява по-нататъшно провеждане на състезанието, кръгът чисто и просто ще се анулира и няма да се зачита в класирането.
2- АКО ГРЪМОТЕВИЧНАТА БУРЯ СЕ РАЗРАЗИ ПО ВРЕМЕ НА КРЪГ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО.
Незабавно спиране ( 1ви сигнал от организаторите), всички състезатели трябва да се укрият в автомобилите. Забранява се оставането на терена независимо поради какви причини. Ако атмосферните условия го позволяват, състезанието се възстановява чрез 2ри сигнал, който уведомява състезателите, че могат да се върнат на своите позиции; 3ти сигнал, 5 минути по-късно, дава право на състезателите да продължат с риболова.

Допускат се максимум 2 прекъсвания, като общата им продължителност не може да надвишава 1 час.
Продължителността на кръга може да бъде намалена, ако наличното светло време, не позволява на състезателите да завършат планираните 5 часа риболов (решение на журито).

-38- КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР
Приема се, първите пет състезатели, класиралите се от 1-во до 5-то място от ДП за сезона, стават членове на Националният Отбор за СП от текущият сезон, като 6-тият е резерва. Ако даден състезател, който се е класирал няма възможност да отиде на СП следващият по класиране заема неговото място. Техническата комисия определя Треньора и Делегата на националният отбор.

-40- ФИНАСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ
БФРС се ангажира да покрие таксите CIPS и FIPS за участие на НО на Световно първенство. Другите разходи по отношение на транспорт, настаняване, храна, стръв и захранка се поемат от състезателите. ТК на БФРС ще окаже максимално възможно съдействие за минимизиране на тези разходи и привличане на допълнителни средства, по възможност.
Назначения Треньор и Делегат на БФРС ще направят финансовият разчет в зависимост от мястото на провеждане на състезанието, текущите цени на стръв и захранка и другите разходи.

-41- ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
На всяко състезание първите три отбора и индивидуални победители, се награждават с купи съответно за Първо, Второ и Трето място. Медалите за индивидуално класиране са до 6-то място, а за отборните победители - 5 медала на отбор (ПРОТОКОЛ № 10).
След края на първенството на последният трети кръг се прави и общо награждаване на отборите и индивидуалните победители за Първо – Републикански шампион, второ и трето място.

ПРИСЪСТВИЕТО НА НАГРАЖДАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ОТБОРИ ИЛИ В КРАЕН СЛУЧАЙ НА ТЕХЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Неявяването на церемонията по връчване на наградите ще се наказва с жълт картон и включително при рецидив с дисквалификация на отбора!